Skip to main content
Handelsbetingelser - Pakkerejser

Rejsebetingelser ved ophold

Almindelige betingelser for ophold

Betingelserne regulerer aftaleforholdet mellem Vindrose Rejser A/S (i det følgende rejsearrangøren) og rejsende (i det følgende den kunden).

1. Aftalens indgåelse

Booking af et ophold på hjemmesiden kan ske ved telefonisk eller skriftlig henvendelse. Bookingen, og dermed oplysningerne og vilkårene på hjemmesiden, er først bindende for.

Ved bestilling forudsættes kunden at have bekræftet, at han har accepteret de skriftligt meddelte og/eller på hjemmesiden oplyste vilkår for opholdet. Kunden er forpligtet til ved bestilling at oplyse navn, adresse, telefonnummer, antal rejsedeltagere og om muligt e-mailadresse. Kunden er ydermere inden/ved bestillingen forpligtet til at oplyse eventuelle personlige forhold for kunden eller andre rejsende, som kræver speciel hensyntagen i forbindelse med lejemålet (her tænkes på handicap, allergier eller deslige).

2. Kundens særlige ønsker

Særaftaler baseret på kundens særlige ønsker skal, for at have gyldighed, fremgå af bekræftelsen eller skal på anden måde kunne dokumenteres. Under normale omstændigheder og generel praksis forholder det sig således, at ønsker (der er angivet enten før eller efter en reservation er foretaget) ikke kan garanteres, men hotellerne/ferieboligerne vil gøre, hvad de kan, for at opfylde dem.

3. Opholdets pris

Prisen omfatter samtlige i programmet eller aftalen nævnte ydelser samt alle obligatoriske skatter, afgifter mv. Dog skal evt. lokal turistskat betales direkte til ferieboligen/hotellet.

Såfremt depositum er en mulighed ved bestillingen (ved refunderbare ophold) udgør denne ca. 20% af den samlede pris på det bestilte, dog minimum kr. 800,- pr. uge pr. bestilt feriebolig eller pr. hotelværelse. Depositum skal betales samtidig med bestilling. Bemærk, at er der tale om et ophold som ikke er refunderbart, skal hele den samlet pris indbetales ved bestilling.

Opholdets pris omfatter – hvor intet andet er anført – udelukkende indkvartering i hotelværelse/lejlighed samt. evt. forplejning i henhold til beskrivelsen på hjemmesiden. Oplysninger om krav til pas, visum eller vaccinationer kan Vindrose Rejser henvise til det pågældende lands ambassade eller konsulat samt Statens Seruminstitut.

Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader, hvor de kan få information om, hvilke krav, der stilles til deres lands statsborgere.

Vindrose Rejser kan under ingen omstændigheder drages til ansvar for mulige omkostninger i forbindelse med at kunden undlader at undersøge krav til visum og vaccination. Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikring o. lign. er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse forhold påhviler den rejsende selv.

Særlige hotelfaciliteter så som adgang til tennisbane, minigolf o. lign. er sædvanligvis ikke inkluderet i opholdets pris, ligesom det på visse hoteller må påregnes, at der opkræves leje for liggestole, parasoller m.v. Og generelt kan faciliteterne være sæsonåbnede, hvorfor du skal kontakte Vindrose Rejser inden din bestilling, såfremt der er en facilitet på stedet, som du ønsker sæsoninformationer om.

Der gælder særlige regler for opnåelse af rabatter (børnerabatter, grupperabatter, opredningsrabatter etc.). Disse fremgår af prislisten eller oplyses hos Vindrose Rejser på forespørgsel.

4. Betaling

Betaling af opholdet med fradrag af evt. tidligere indbetalt depositum skal være rejsearrangøren i hænde inden for de i bekræftelsen angivne frister. Overtrædelse af betalingsfristerne berettiger Vindrose Rejser til at annullere bestillingen.

Opholdets pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, priser, afgifter og valutakurser. Rejsearrangøren forbeholder sig derfor ret til inden afrejsetidspunktet at foretage sådanne prisforhøjelser som er forårsaget af ændringer i brændstofpriser, ændringer i skatter, afgifter og gebyrer samt ændringer i valutakurser.

Hvis prisen forhøjes mere end 8%, er kunden berettiget til at annullere opholdet og få indbetalte beløb fuldt refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles rejsearrangøren umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Dersom skatter eller afgifter m.v., som pålægges rejsearrangøren direkte, og som er indregnet i opholdets pris, nedsættes eller bortfalder med virkning inden opholdets start, er rejsearrangøren forpligtet til at godtgøre kunden det sparede beløb, såfremt det overstiger kr. 100,-.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisændringer snarest muligt og senest 20 dage før opholdets start ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

5. Indkvartering

Værelserne eller ferielejligheden kan forventes at være til rådighed senest kl. 17.00 på ankomstdagen, men er oftest klar tidligere. Man bedes forlade værelset eller lejligheden inden kl. 10.00 på afrejsedagen, hvis ikke andet står nævnt. I yderst sjældne tilfælde er værelserne dog først klar omkring aftenstid. På hoteller/villaer/ferielejligheder kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion.

Ved overbooking eller uforudsete problemer i forbindelse med indkvarteringen kan rejsearrangøren flytte gæster til andre hoteller/lejligheder med samme standard eller bedre uden form for yderligere kompensation.

6. Forplejning

Såfremt det af ”prisen inkluderer” ved bestillingen fremgår, at opholdet inkluderer hel eller delvis pension, betyder det følgende:

 • Helpension: Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med frokost på afrejsedagen fra indkvarteringen.
 • Halvpension: Starter med aftensmad på ankomstdagen, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra indkvarteringen.
 • Morgenmad: Starter med morgenmad på opholdets anden dag, og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra indkvarteringen.
 • Kun værelse: Måltider er enten ikke mulige på indkvarteringsstedet eller ikke inkluderet i prisen.

7. Rengøring og slutrengøring i ferielejligheder

I ferielejligheder kan det ikke forventes, at der er daglig rengøring (samt skift af håndklæder, sengelinned m.m.). Det være sig oftest hver 3. eller 4. dag, men det afhænger af det enkelte sted, som vil fremgå af beskrivelsen på hjemmesiden. Der kan oftest bestilles og betales for ekstra rengøring og skift af håndklæder/sengelinned under opholdet ved henvendelse i receptionen.

Slutrengøring i ferielejligheder vil i flere tilfælde være obligatorisk og skal betales direkte på stedet. Dette vil fremgå i beskrivelsen på hjemmesiden, og er dermed et ekstra tillæg, som enten fremgår på bookingbekræftelsen eller som betales direkte på stedet. Kontakt Vindrose Rejser inden din bestilling, hvis du har spørgsmål til rengøring under ferien.

8. Afbestilling af ophold – Almindelige afbestillingsregler

Hos rejsearrangøren tilstræbes der at give kunden de bedst mulige vilkår på alle områder, også når det gælder afbestillinger og ændringer. Rejsearrangøren opkræver således intet gebyr, hvis et ophold bliver afbestilt eller ændret før de angivne deadlines på din bookingbekræftelse (annulleringsfrist). Se detaljer på din bookingbekræftelse.

Bemærk, at der ved grupperejser (fra 10 personer og opad) kan gælde særlige annulleringsbetingelser, som afviger fra de normale afbestillingsregler. Du er velkommen til at spørge Vindrose Rejser, inden du foretager en gruppebestilling.

8.1 Afbestilling i tilfælde af krigshandlinger m.v.

Kunden kan afbestille sit ferieophold, hvis der inden for et tidsrum af 14 dage før opholdets påbegyndelse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af dette forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder.

Hvorvidt kunden kan gøre krav på denne ansvarsfri afbestillingsret afhænger af en samlet vurdering af forholdene på afbestillingstidspunktet, eksempelvis på om Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder fraråder at man gennemfører et ophold på det pågældende rejsemål.

Afbestillingsretten gælder ikke hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindeligt kendt. Er ovenstående vilkår for ansvarsfri afbestilling ikke opfyldt og ønsker kunden alligevel at afbestille træder rejsearrangørens almindelige afbestillingsregler i kraft.

8.2 Afbestilling på grund af sygdom m.m.

Rejsearrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at tegne en afbestillingsforsikring, der dækker omkostningerne i tilfælde af at kunden på grund af akut sygdom m.v. ikke kan gennemføre opholdet som planlagt.

Afbestillingsforsikringen dækker iflg. den enkelte afbestillingsforsikringsudbyders vilkår og kunden skal gøre sine krav vedr. refusion af udgifter gældende over for Vindrose Rejser via sit forsikringsselskab. Kunden er forpligtet til straks eller snarest muligt efter at det dækningsberettigede forhold er opstået at foretage afbestilling til Vindrose Rejser.

8.3 Ændringer/aflysning fra Vindrose Rejsers side inden opholdets start

Såfremt rejsearrangøren inden afrejse aflyser opholdet, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden opholdets start viser sig, at rejsearrangøren ikke vil kunne gennemføre opholdet som aftalt, eksempelvis ved at man ikke vil kunne levere de aftalte ydelser eller, at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsearrangøren informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om hvilke beføjelser, han har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. Såfremt ændringen medfører, at opholdets økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen.

I tilfælde af at rejsearrangøren aflyser opholdet, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige opholdsaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte beløb. Kunden kan også vælge i stedet at opholde sig i anden bolig efter eget valg, såfremt rejsearrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger eller tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at opholdet vil blive misligholdt af rejsearrangøren.

Såfremt kunden vælger at opholde sig i en lejlighed/hotel til en højere pris, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at opholde sig i en lejlighed/hotel til lavere pris, skal arrangøren tilbagebetale prisforskellen.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsearrangørens ændringer eller som følge af opholdets aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, medmindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

 1. Kundens egne forhold.
 2. En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure) som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse, eller være undgået eller af Vindrose Rejser eller nogen, Vindrose Rejser er ansvarlig for.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsearrangøren har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved opholdet, og disse ikke vil kunne leveres. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsearrangøren meddelelse herom inden 7 dage efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke dette, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

8.4 Ændringer/aflysninger fra kundens side inden opholdets start

Dersom kunden efter betaling af depositum og/eller opholdets fulde pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til opholdets varighed, feriebolig, rejsedeltagere, etc. gælder følgende regler:

 • Bemærk at ved ændring af afgang eller rejsedato på bekræftede ophold pålægges der et ændringsgebyr på 250 kr. pr. bestilling.
 • Bemærk at flere ophold ved bestillingen fremgår som ”Ikke refunderbare” og disse bestillinger er oftest prismæssigt billigere sammenlignet med ophold, der har mulighed for annullering, men disse ”ikke refunderbare” ophold kan derimod hverken ændres eller annulleres, så snart bestillingen er foretaget.
 • Ændringer af hotel/feriebolig, periode, varighed eller antal deltagere, som meddeles rejsearrangøren og bekræftes af samme senere end det tidspunkt, hvorefter der ifølge annulleringsbetingelserne for ferieboligen/hotellet er forudset et helt eller delvist tab af det indbetalte, behandles af Vindrose Rejser ifølge reglerne for afbestilling (jfr. nedenfor).

Når kunden via rejsearrangøren køber ophold i en feriebolig eller et hotel, er der ingen fortrydelsesret efter forbrugeraftalelovens § 17, stk. 2.

9. Rejsearrangørens pligter og ansvar efter opholdets start

Rejsearrangørener forpligtet til at gennemføre opholdet i overensstemmelse med hjemmesiden og opholdsaftalen. Arrangørens forpligtelse gælder alle ydelser, som indgår i aftalen, også de, som leveres af andre end rejsearrangøren. Oplysninger på Vindrose Rejser’ hjemmeside er bindende for rejsearrangøren. Oplysningerne på hjemmesiden kan dog ændres inden opholdsaftalen indgås og såfremt kunden inden opholdsaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne.

Såfremt der mellem rejsearrangøren og kunden er truffet særlige aftaler, som afviger fra de på hjemmesiden anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er angivet på opholdsbeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres.

Der foreligger en mangel ved opholdet, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på opholdsbeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke for en mangel ved opholdet, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved opholdet.

Er ferieboligen mangelfuld, har rejsearrangøren ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves jfr. ovenfor, eller afhjælper rejsearrangøren ikke manglen inden rimelig tid, har kunden eventuelle krav på forholdsmæssigt afslag i opholdets pris.

Tilbyder rejsearrangøren at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er ferieboligen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftligt aftalte formål med opholdet er væsentligt forfejlet, kan kunden hæve aftalen. Kunden skal i så fald omgående underrette rejsearrangøren pr. telefon og/eller e-mail herom.

Hæver kunden aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Forbrugeren gøres opmærksom på, at denne kan blive fradraget en del af tjenesteydelsen svarende til forbruget. Det vil dog altid være en konkret vurdering.

Lider kunden økonomisk tab som følge af, at opholdet er mangelfuldt, har kunden krav på erstatning fra rejsearrangøren med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af Vindrose Rejser eller nogen, Vindrose Rejser er ansvarlig for.

Rejsearrangøren er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsearrangøren eller nogen, rejsearrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.

Rejsearrangøren yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver Vindrose Rejser sig ethvert ansvar for oplysninger, som findes på ferieboligernes og andre portalers hjemmeside og anden materiale af beskrivelse.

Kunden er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsearrangøren er ikke ansvarlig for værdigenstande, som bortkommer fra boligens deponeringsbokse eller lignende. Rejsearrangøren kan ikke gøres ansvarlig for oplysninger vedrørende transporttider og -priser. Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

10. Kundens pligter og ansvar

Kunden er forpligtet til at følge de anvisninger for opholdets gennemførelse, som rejsearrangøren eller dennes repræsentant m.fl. fastsætter. Kunden skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til ferieboligens regler for ophold m.v. grov eller gentagen overtrædelse heraf kan medføre bortvisning fra feriebolig, således at videre ophold må foretages på kundens egen foranledning og for egen regning.

Kunden er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han/hun forvolder på ejendele, som tilhører andre kunder, rejsearrangøren, ferieboligejeren, hotel m.v.

Kunden er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer.

Det påhviler kunden selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter.

Kunden er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde o. lign. under opholdet, og det påhviler kunden selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det anbefales derfor at kunden selv undersøger behovet for en evt. rejseforsikring.

Rejsearrangøren er ligeledes uden ansvar over for kunder, der selv har sørget for transport til lufthavn ved hjemtransport og ikke når rettidigt check-in.

Kunden bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at der er særlige regler for gravide i den sidste del af graviditeten (8. og 9. måned).

Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af opholdet, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet. Ovenstående gælder med mindre andet følger af dansk rets almindelige regler.

11. Pas, visum og vaccinationer

Den rejsende har selv ansvaret for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer, og rejsearrangøren tager ikke ansvar for manglende, ukorrekte eller mangelfulde oplysninger opgivet af den rejsende. Oplysninger fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade/konsulat, Udenrigsministeriet og hos Seruminstituttet.

Den rejsende skal være i besiddelse af et gyldigt pas med minimum seks måneders gyldighed (ved rejsens afslutning). Herudover er det også den rejsendes eget ansvar at have de nødvendige dokumenter, hvilket også omfatter visum og bevis for påkrævede vaccinationer (gælder særligt rejser uden for EU).

Rejsende med udenlandsk statsborgerskab og danskere med fremmedpas skal kontakte den respektive ambassade/konsulat og/eller Seruminstituttet inden bestilling af rejsen hos Vindrose Rejser.

Eventuelle udgifter til pas, visum og vaccinationer er uden for rejsearrangøren ansvar. 

12. Reklamationer og klager

Alle kunder har ret til at reklamere over ydelser købt hos rejsearrangøren. Eventuelle reklamationer skal gøres gældende over for ferieboligejeren/hotellet eller rejsearrangøren omgående, efter at kunden har opdaget manglen med henblik på afhjælpning på stedet. Ved reklamationer er det mest hensigtsmæssigt at ringe til rejsearrangøren (kontaktoplysninger fremgår på din bookingbekræftelse) eller at henvende sig personligt i receptionen, og uden for almindelig kontortid skal der sendes en e-mail til mail@vindroserejser.dk, og du vil snarest blive kontaktet – Se vores åbningstider her.

Reklamationer efter hjemkomst sendes pr. e-mail til mail@vindroserejser.dk. Undladelse heraf kan medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis Vindrose Rejser har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på kundens person.

Der foreligger en mangel ved opholdet, hvis kunden ikke modtager de ydelser, som gennem hjemmesiden, annoncer eller særlige aftaler med rejsearrangøren er angivet på opholdsbeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, som almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det anses heller ikke for en mangel ved opholdet, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige, ligesom forhold, som i det væsentlige skyldes kundens egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved opholdet.

Er hotellet/ferieboligen mangelfuld, har rejsearrangøren ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, medmindre dette vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves jfr. ovenfor, eller afhjælper Vindrose Rejser ikke manglen inden rimelig tid, har kunden eventuelle krav på forholdsmæssigt afslag i opholdets pris.

Tilbyder rejsearrangøren at afhjælpe en mangel, kan kunden ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for kunden. Hæver kunden aftalen, skal rejsearrangøren tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Forbrugeren gøres opmærksom på, at denne kan blive fradraget en del af tjenesteydelsen svarende til forbruget. Det vil dog altid være en konkret vurdering.

Lider kunden økonomisk tab som følge af, at opholdet er mangelfuldt, har kunden krav på erstatning fra rejsearrangøren, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af rejsearrangøren eller nogen, rejsearrangøren er ansvarlig for.

Rejsearrangøren er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsearrangøren eller nogen, rejsearrangøren er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner.

Rejsearrangøren yder ingen erstatning for ulemper grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lignende faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparations- eller vedligeholdelsesarbejder.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten, og såfremt rejsearrangøren skal være behjælpelig, vil der blive pålagt kunden et evt. forsendelsesgebyr som skal betales.

13. Uudnyttede ferieaktiviteter

Ved lukning af skiområdet grundet for lidt eller for meget sne, blæst eller lignende kan rejsearrangøren ikke gøres ansvarlig for dette og den rejsende kan således ikke påberåbe sig retten til refusion af eventuelt uudnyttede ferieaktiviteter, herunder liftkort, arrangementer og lignende. Rejsearrangøren kan ligeledes aflyse et arrangement ved for få tilmeldte, dårligt vejr eller hvis det vurderes at der er en risiko forbundet med at gennemføre et arrangement. Dette giver ikke den rejsende ret til kompensation.

14. Trykfejl

Rejsearrangøren tager forbehold for skrivefejl, stavefejl og trykfejl.

15. Vilkår vedr. deals eller tilbud købt hos vores samarbejdspartnere (gælder også vores særtilbud)

Ved køb af deals eller tilbud hos rejsearrangørens samarbejdspartnere (SPOTdeal, Deal.dk m.m.), henvises der til deres handelsbetingelser. Ved ændring af afgang eller rejsedato på bekræftede ophold pålægges der et ændringsgebyr på 250 kr. pr. bestilling.

Ved afbestilling af deals eller tilbud (om det skyldes rejsendes egne forhold eller uden at det skyldes den rejsendes egne forhold), som kun inkluderer hotelophold, er det kun muligt at afbestille og få udstedt et tilgodebevis/gavekort indtil 7 dage før afrejse. Sker afbestilling indenfor 7 dage før ankomst, skal vi undersøge med hotellet hvordan mulighederne foreligger.

Bemærk: Tilgodebeviset/gavekortet har en varighed på X år efter udstedelse og kan ikke ombyttes til kontanter. Ved aflysning eller afbestilling af ydelser købt med tilgodebeviset/gavekortet, tilbagebetales ethvert relevant beløb på nyt tilgodebevis/gavekort.

Persondatapolitik

For at du kan indgå en aftale om køb af ophold hos Vindrose Rejser, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger (vi henviser også til vores privatlivspolitik):

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • medrejsende børns alder

Vi benytter kun de registrerede oplysninger i forbindelse med bestilling af opholdet hos vores samarbejdspartnere og til afsendelse af rejsedokumenter. Personoplysningerne registreres hos Vindrose Rejser og opbevares til internt statistisk brug (ca. 5 år). Når vi indsamler personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Det er kun medarbejdere hos Vindrose Rejser der har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer eller transmitterer ikke kundeoplysninger i krypteret form. Oplysninger afgivet til Vindrose Rejser videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme data.

Din ret til indsigt og indsigelse

Som registreret kunde hos Vindrose Rejser, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registreret om dig. Disse rettigheder har du i henhold til persondataloven. Ønsker du at gøre indsigelser eller blot at få indsigt i de registrerede oplysninger, bedes du kontakte os på mail@vindroserejser.dk og din henvendelse vil herefter blive besvaret hurtigst muligt.

Fritekstsøgning
Logo - Rejsegarantifonden